Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGiới thiệu

 
Giới thiệu - Các Xã Thị trấn
17. Xã Bình Thắng (23/07/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 851956

 
 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 851930

 
 
10. Xã Phú Vang (28/04/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: ấp Phú Mỹ, xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 855137

 
 
19. Xã Thừa Đức (17/04/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 883014

 
 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 884002

 
 
11. Xã Lộc Thuận (17/04/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 855109

 
 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN 

Địa chỉ: ấp Vinh Trung, xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 854106

 
 
6. Xã Châu Hưng (17/04/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 853107

 
 
4. Xã Long Định (17/04/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 746402

 
 
3. Xã Long Hòa (17/04/2014)

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 589289

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phòng Giáo dục và Đào tạoPhòng Giáo dục và Đào tạo
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Địa chỉ: đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Điện thoại:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Fax:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Chức năng:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Tham mưu, gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&aacute;c lĩnh vực gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, bao gồm: mục ti&ecirc;u, chương tr&igrave;nh v&agrave; nội dung gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo; ti&ecirc;u chuẩn nh&agrave; gi&aacute;o v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục; ti&ecirc;u chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học v&agrave; đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử v&agrave; cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo; Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tỉnh Bến Tre.</span></span></div>
</div>
</div>
                               
                       
Quyền Trưởng phòng   Ông Võ Văn Trung   ĐTDĐ: 0839855738
Phó Trưởng phòng   Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   ĐTDĐ: 
 
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
UBND huyện UBND huyện
Sơ đồ tổ chức bộ máy UBND huyện

Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch (Kinh tế): ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch (Văn hoá - Xã hội): ông Phạm Hữu Toại

4/2/2014 12:00 AMĐã ban hành
Huyện ủyHuyện ủy
Bí thư Huyện ủy: ông Lê Văn Răng
 
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: ông Phạm Thanh Hùng
 
Bí thư Huyện ủy: ông Lê Văn Răng
 Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: ông Phạm Thanh Hùng
 
 
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
 
1. ông Lê Văn Răng
 
2. ông Phạm Thanh Hùng
 
3. ông Nguyễn Văn Dũng
 
4. ông Võ Văn Quân
 
5. ông Trần Văn Phục
 
6. bà Bùi Thị Huyền Trang
 
7. bà Phạm Thị Thanh Vân
 
8. ông Nguyễn Quang Qui
 
9. ông Nguyễn Văn Khóa
 
10. ông Phạm Văn Công
 
11. ông Lê Văn Hiền

12. ông Cao Văn Bé Tư 
13. Ông Nguyễn Văn Dũng
 
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH ĐẠI
 
đang cập nhật
3/10/2014 12:00 AMĐã ban hành
19. Xã Thừa Đức19. Xã Thừa Đức
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N</span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp Thừa Trung, x&atilde; Thừa Đức, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 883014</span></p>

Diện tích: 6400 ha

Dân số: 7731 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỪA ĐỨC

Địa chỉ: ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 883014

 

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Trung Kiên

​Chủ tịch UBND: Phạm Hoàng Long

Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Minh Sang

Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Huy Minh

4/17/2014 12:00 AMĐã ban hành
14. Xã Bình Thới14. Xã Bình Thới
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp&nbsp;B&igrave;nh Thới 3, x&atilde; B&igrave;nh Thới, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 742721&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;0753 742709&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;0753 742719</span></p>
<p>
<span style="color: #0000cd"><span style="font-size: 14px"><span _fck_bookmark="1" style="display: none">&nbsp;</span></span></span></p>

Diện tích: 1906,22 ha

Dân số: 7867 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH THỚI

Địa chỉ: ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 742721    -     0753 742709    -     0753 742719

 

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Nhơn

Chủ tịch UBND: Phan Văn Tuấn

​Phó Chủ tịch UBND: Phạm Thị Khuân

3/15/2013 12:00 AMĐã ban hành
2. Xã Tam Hiệp2. Xã Tam Hiệp
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N</span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp&nbsp;2, x&atilde; Tam Hiệp, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 880002</span></p>

Diện tích: 1384,33 ha

Dân số: 3637 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XàTAM HIỆP

Địa chỉ: ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 880002

 

Bí thư Đảng ủy: Trần Thanh Phong

Chủ tịch HĐND​: Lê Tấn Tài

​Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch UBND: Phan Thị Kim Xuyến  

3/10/2014 12:00 AMĐã ban hành
4. Xã Long Định4. Xã Long Định
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: x&atilde; Long Định, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 746402</span></p>

 

Diện tích: đang cập nhật

Dân số: đang cập nhật

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG ĐỊNH

Địa chỉ: xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 746402

 

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Văn Mười

Chủ tịch UBND: Nguyễn Nhật Thanh

Phó Chủ tịch UBND: Đỗ Minh Ngọc

4/17/2014 12:00 AMĐã ban hành
Hội Nông DânHội Nông Dân
Chủ tịch: ông Lê Văn La
 
Phó Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Diệu
Phó Chủ tịch: ông Đặng Minh Bửu
4/11/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: Trụ sở Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện - Khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3891066&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 075.3742754</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax: 075.3891066</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng: L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND huyện; tham mưu gi&uacute;p UBND huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&aacute;c lĩnh vực: tổ chức, bi&ecirc;n chế c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh, sự nghiệp nh&agrave; nước, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, ch&iacute;nh quyền địa phương, địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh; c&aacute;n bộ, tổ chức phi ch&iacute;nh phủ; t&ocirc;n gi&aacute;o; thi đua khen thưởng. Ph&ograve;ng Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về tổ chức, bi&ecirc;n chế v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. &nbsp;</span></span></span></div>
</div>
</div>
 
 
  Trưởng phòng   Ông Lê Hoàng Nam ĐTDĐ: 0918676876
  Phó Trưởng phòng   Ông Nguyễn Thanh Tuấn ĐTDĐ: 0919678312

 
                    
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônPhòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Địa chỉ: đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, Khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Điện thoại: 075.3851827&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 075.3851909&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 075.2213439</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Fax: 075.3891111</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Chức năng:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND huyện, c&oacute; chức năng tham mưu, gi&uacute;p UBND huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, di&ecirc;m nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, ph&aacute;t triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại n&ocirc;ng th&ocirc;n, kinh tế hợp t&aacute;c x&atilde; thuộc lĩnh vực n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư, di&ecirc;m nghiệp gắn với ng&agrave;nh nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện B&igrave;nh Đại v&agrave; theo quy định của ph&aacute;p luật. Ph&ograve;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về tổ chức, bi&ecirc;n chế v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND huyện; đồng thời chịu sự kiểm tra về nghiệp vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n tỉnh Bến Tre.</span></span></div>
</div>
</div>
                             
  Trưởng phòng   Ông Võ Trịnh Quốc Toàn   ĐTDĐ:  0918312132   
  Phó Trưởng phòng   Ông Huỳnh Thanh Tùng   ĐTDĐ: 0915738543
  Phó Trưởng phòng   Ông Cao Thế Hùng   ĐTDĐ: 0856767123
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3851521&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 075.3851416</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax: 075.3851521</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng: L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n tham mưu, gi&uacute;p UBND huyện B&igrave;nh Đại thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về lĩnh vực: t&agrave;i ch&iacute;nh, t&agrave;i sản; kế hoạch v&agrave; đầu tư; đăng k&yacute; kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản l&yacute; về kinh tế hợp t&aacute;c x&atilde;, kinh tế tập thể, kinh tế tư nh&acirc;n v&agrave; thực hiện một số nhiệm vụ kh&aacute;c do UBND huyện giao. Ph&ograve;ng T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Kế hoạch huyện B&igrave;nh Đại chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về tổ chức, bi&ecirc;n chế v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn v&agrave; kiểm tra về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở T&agrave;i ch&iacute;nh, Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh Bến Tre.</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
  Trưởng phòng   Ông Nguyễn Oanh Liệt   ĐTDĐ: 0919871603  
   Phó Trưởng phòng Ông Ngô Thanh Hiền
  ĐTDĐ: ​0909520759
  Phó Trưởng phòng Bà Trần Thị Hà
  ĐTDĐ:   0949458601
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Thanh tra huyệnThanh tra huyện
<div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3851965</span></span></span></div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax:</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng:</span></span></span></div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thanh tra huyện l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n của UBND huyện, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm gi&uacute;p UBND huyện v&agrave; Chủ tịch UBND huyện quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra, tiếp d&acirc;n, giải quyết khiếu nại, tố c&aacute;o, ph&ograve;ng chống tham nhũng v&agrave; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật, nhiệm vụ của c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong phạm vi quản l&yacute; nh&agrave; nước của UBND huyện theo quy định của ph&aacute;p luật. Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về c&ocirc;ng t&aacute;c, tổ chức v&agrave; nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh. &nbsp;</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
     
                             
  Chánh Thanh tra   Ông Lê Văn Dũng   ĐTDĐ: 0976772269
  Phó Chánh Thanh tra   Ông Trần Văn Pho   ĐTDĐ:
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Tài nguyên và Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường
<div>
<div style="text-align: justify">
<span style="color:#000080;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Địa chỉ: đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify">
<span style="color:#000080;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Điện thoại: 075.3851179</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify">
<span style="color:#000080;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Fax:</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify">
<span style="color:#000080;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify">
<span style="color:#000080;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Chức năng: L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND huyện, tham mưu, gi&uacute;p UBND huyện quản l&yacute; nh&agrave; nước về: đất đai, t&agrave;i nguy&ecirc;n nước, t&agrave;i nguy&ecirc;n kho&aacute;ng sản, m&ocirc;i trường v&agrave; biển. Ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về tổ chức, bi&ecirc;n chế v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường tỉnh Bến Tre.</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: times new roman, times, serif">&nbsp;</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
  Trưởng phòng   Ông Võ Văn Hùng   ĐTDĐ:  0913176063        
  Phó Trưởng phòng   Ông Lê Văn Đức   ĐTDĐ: 0985783240
7/2/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Tư pháp  Phòng Tư pháp 
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: Trụ sở Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện - Khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3851768</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax:</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng:</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện, tham mưu gi&uacute;p Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng văn bản quy phạm ph&aacute;p luật, kiểm tra văn bản quy phạm ph&aacute;p luật, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự, chứng thực, hộ tịch, trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute;, ho&agrave; giải ở cơ sở v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện. Ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p chịu sự quản l&yacute; to&agrave;n diện, trực tiếp của Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Sở Tư ph&aacute;p tỉnh Bến Tre.</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
 
  Trưởng phòng   Ông Phạm Văn Phương   ĐTDĐ:  0918813300          
​  Phó Trưởng phòng   Ông Lê Văn Tuấn   ĐTDĐ:  0918813978
7/9/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội
<div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: Đường 30 th&aacute;ng 4, Khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3851974</span></span></span></div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax:</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng:</span></em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện, tham mưu, gi&uacute;p Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước về c&aacute;c lĩnh vực: Lao động; việc l&agrave;m; dạy nghề; tiền lương, tiền c&ocirc;ng; bảo hiểm x&atilde; hội; bảo hiểm thất nghiệp; an to&agrave;n lao động; người c&oacute; c&ocirc;ng; bảo trợ x&atilde; hội; bảo vệ v&agrave; chăm s&oacute;c trẻ em; ph&ograve;ng, chống tệ nạn x&atilde; hội; b&igrave;nh đẳng giới. Ph&ograve;ng Lao động-Thương binh v&agrave; X&atilde; hội huyện B&igrave;nh Đại chịu sự l&atilde;nh đạo trực tiếp v&agrave; to&agrave;n diện của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội tỉnh Bến Tre. &nbsp;</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
 
  Trưởng phòng   Ông Nguyễn Thanh Hồng   ĐTDĐ:   0918250479         
  Phó Trưởng phòng   Ông Trần Thanh Phong   ĐTDĐ:   0832353050
  Phó Trưởng phòng   Bà Trần Thị Hà   ĐTDĐ:   0918170071
   ​Phó Trưởng phòng​   Ông Võ Minh Ngọc​   ĐTDĐ:​   0918948676
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Kinh tế và Hạ tầng   Phòng Kinh tế và Hạ tầng  
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Địa chỉ: Đường 30 th&aacute;ng 4, Khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Điện thoại: 075.3740366</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Fax: 075.3897573</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Chức năng:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">L&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND huyện, c&oacute; chức năng tham mưu gi&uacute;p UBND huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước về: C&ocirc;ng nghiệp; Tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp; Thương mại; X&acirc;y dựng; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị; kiến tr&uacute;c; quy hoạch x&acirc;y dựng; vật liệu x&acirc;y dựng; nh&agrave; ở v&agrave; c&ocirc;ng sở; hạ tầng kỹ thuật đ&ocirc; thị (gồm: cấp, tho&aacute;t nước; vệ sinh m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị; c&ocirc;ng vi&ecirc;n, c&acirc;y xanh; chiếu s&aacute;ng; r&aacute;c thải; bến, b&atilde;i đỗ xe đ&ocirc; thị); giao th&ocirc;ng; khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ. Ph&ograve;ng Kinh tế v&agrave; Hạ tầng chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về tổ chức bi&ecirc;n chế v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;c Sở: C&ocirc;ng thương, X&acirc;y dựng, Giao th&ocirc;ng vận tải, Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ tỉnh Bến Tre. &nbsp;</span></span></div>
</div>
</div>
                   
 
  Trưởng phòng   Ông Huỳnh Văn Mai   ĐTDĐ: 0914141827    
  Phó Trưởng phòng   Ông Bùi Phúc Hậu   ĐTDĐ:  0918249802
  Phó Trưởng phòng   Bà Phạm Thị Thu Trang   ĐTDĐ:  0919186278
 
 
                 
7/2/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Văn hoá và Thông tinPhòng Văn hoá và Thông tin
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Địa chỉ: Ấp B&igrave;nh Thuận, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Điện thoại: 075.3741689</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Fax:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Chức năng:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">Tham mưu, gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về: văn ho&aacute;; gia đ&igrave;nh; thể dục, thể thao; du lịch; bưu ch&iacute;nh, viễn th&ocirc;ng v&agrave; Internet; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, hạ tầng th&ocirc;ng tin; ph&aacute;t thanh; b&aacute;o ch&iacute;; xuất bản; Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng tỉnh Bến Tre.</span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
 
  Trưởng phòng   Ông Lư Văn Nhường   ĐTDĐ: 0918260486   
​   Phó Trưởng phòng​  Bà Đào Thị Tuyết Mai
​   ĐTDĐ: 0914411772
 
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyệnTrung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện
Địa chỉ: ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3851920

Chức năng:

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của huyện.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.

Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện và thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và cộng tác tin, bài phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bến Tre, báo Đồng Khởi.


  Giám đốc  Ông Trần Văn Nhõ
  ĐTDĐ:  0913847065
  Phó Giám đốc  Ông Phan Văn Lành
  ĐTDĐ: 0918136652
  Phó Giám đốc  Ông Trương Văn Phương
  ĐTDĐ: 0822000209
  ​Phó Giám đốc
​  Ông Nguyễn Thanh Tú
​  ĐTDĐ: 0377767574


1/17/2019 3:00 PMĐã ban hành
Hội đồng nhân dân huyệnHội đồng nhân dân huyện
Chủ tịch HĐND huyện: ông Nguyễn Văn Măn
 
Phó Chủ tịch HĐND huyện: ông Trần Văn Phục
 
Phó Chủ tịch HĐND huyện: bà Bùi Thị Huyền Trang
Chủ tịch HĐND huyện: ông Nguyễn Văn Măn
 
Phó Chủ tịch HĐND huyện: ông Trần Văn Phục
 
Phó Chủ tịch HĐND huyện: ​bà Bùi Thị Huyền Trang
 
 
BAN PHÁP CHẾ
 
1. ông Trần Văn Phục - Trưởng ban
 
2. ông Trần Thanh Thiện - Phó Trưởng ban
 
​ 
 
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
 
1. ông Võ Văn Quân - Trưởng ban
 
2. ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Trưởng ban
 
 
 
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN BÌNH ĐẠI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

1. ông Trần Thế Cường 

2. bà Đoàn Thị Diệu Hiền 

3. ông Nguyễn Văn Khóa 

4. ông Trần Thanh Thiện 

5. ông Dương Văn Minh 

6. ông Nguyễn Duy Phúc 

7. ông Nguyễn Thành Phương 

8. bà Võ Thị Tố Trinh (Thích Nữ Huệ Khiết)

9. bà Đào Thị Tuyết Mai 

10. ông Võ Văn Quân (Võ Văn Minh)

11. ông Nguyễn Văn Tiệp 

12. ông Cao Văn Bé Tư 

13. ông Ngô Văn Diễm 

14. ông Chung Văn Hòa Em (Chung Văn Phước)

15. ông Phạm Thanh Hùng 

16. ông Nguyễn Minh Ngọc 

17. bà Bùi Thị Túy Phượng 

18. ông Trần Tấn Công 

19. ông Nguyễn Văn Măn (Nguyễn Măn)

20. ông Võ Thành Phương 

21. ông Võ Ngọc Quang (Ngọc Quang Thanh)

22. bà Bùi Thị Huyền Trang 

23. ông Đặng Văn Đua Em 

24. bà Lê Thị Trúc Hà 

25. bà Lê Thị Thu Hiền 

26. ông Nguyễn Ngọc Sơn 

27. ông Lê Văn Dũng 

28. bà Trần Thị Hà 

29. ông Trần Trung Kiên 

30. ông Lê Phước Lập 

31. ông Lê Văn Răng 

32. ông Nguyễn Quốc Khanh 

33. bà Nguyễn Thị Hương Loan 

34. ông Trần Văn Phục (Trần Văn Bình)

35. ông Võ Bằng Trúc

7/4/2014 12:00 AMĐã ban hành
Phòng Y tếPhòng Y tế
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: khu phố 1, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3897743</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax: 075.3897743</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng:</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tham mưu, gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp huyện thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ sức khoẻ nh&acirc;n d&acirc;n, gồm: y tế cơ sở; y tế dự ph&ograve;ng; kh&aacute;m, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc ph&ograve;ng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; d&acirc;n số; Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Bến Tre.</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
 
  Quyền Trưởng phòng   Ông Huỳnh Công Thủy   ĐTDĐ:  0907484379         
7/2/2014 12:00 AMĐã ban hành
20. Xã Thới Thuận20. Xã Thới Thuận
<div>
<div>
<div>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></div>
<div>
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></div>
<div>
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">Địa chỉ: x&atilde; Thới Thuận, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div>
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></div>
<div>
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">Điện thoại: 0753 852763</span></span></span></div>
</div>
</div>
Diện tích: 5493,15 ha
 
Dân số: 9234 người
 
 
TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỚI THUẬN
 
Địa chỉ: ấp Thới Lợi I, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
 
Điện thoại: 0753 852763
 
 
Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Nguyễn Minh Hùng
​  
Chủ tịch UBND: Võ Thị Lũy
 
Phó Chủ tịch UBND: Võ Tấn Quân
 
Phó Chủ tịch UBND: Phan Ngọc Tiến
3/15/2013 12:00 AMĐã ban hành
16. Đại Hòa Lộc16. Đại Hòa Lộc
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp Mắc Miễu, x&atilde; Đại H&ograve;a Lộc, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 851554</span></p>

Diện tích: 2389,37 ha

Dân số: 8747 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HÒA LỘC

Địa chỉ: ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 851554

 

Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Hiệp

​Chủ tịch UBND: Nguyễn Thành Nhân

Phó Chủ tịch UBND: Phan Tấn Đạt

3/15/2013 12:00 AMĐã ban hành
3. Xã Long Hòa3. Xã Long Hòa
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ:&nbsp;x&atilde; Long H&ograve;a, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 0753 589289</span></p>
 

Diện tích: 2676,77 ha

Dân số: 8468 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HÒA

Địa chỉ: xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3744549

 

Bí thư Đảng:  Huỳnh Khắc Đoàn Cương 
​  
Chủ tịch UBND: Lê Minh Hảo
 
Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Quốc Minh
 ​
4/17/2014 12:00 AMĐã ban hành
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Quyền Bí thư: ông Huỳnh Tấn Phát
 
​  
Phó Bí thư: ông Phạm Thành Luân
4/11/2014 12:00 AMĐã ban hành
17. Xã Bình Thắng17. Xã Bình Thắng
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: x&atilde; B&igrave;nh Thắng, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 851956</span></p>

Diện tích: đang cập nhật

Dân số: đang cập nhật

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH THẮNG

Địa chỉ: xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 851956

 

Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thị Hương Loan

Chủ tịch HĐND:

​Chủ tịch UBND: Nguyễn Hồng Hải

Phó Chủ tịch UBND: Phạm Thanh Phong

Phó Chủ tịch UBND: Quách Thuận

7/23/2014 12:00 AMĐã ban hành
1. Thị trấn Bình Đại1. Thị trấn Bình Đại
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn B&igrave;nh Đại, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 851930</span></p>

Diện tích: 952,03 ha

Dân số: 13025 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BÌNH ĐẠI

Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 851930

 

Bí thư Đảng ủy: Võ Văn Quân

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch UBND: Lý Chí Dũng

Phó Chủ tịch UBND: Phan Vũ Sang

7/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyênTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
<div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Địa chỉ: ấp 3, x&atilde; B&igrave;nh Thới, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Điện thoại: 075.3891996</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Fax:</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chức năng:</span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tổ chức đ&agrave;o tạo nh&acirc;n lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở tr&igrave;nh độ sơ cấp nghề v&agrave; dạy nghề thường xuy&ecirc;n; tổ chức x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, gi&aacute;o tr&igrave;nh, học liệu dạy nghề đối với c&aacute;c ng&agrave;nh nghề được ph&eacute;p đ&agrave;o tạo; x&acirc;y dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề; tổ chức c&aacute;c hoạt động dạy v&agrave; học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội; tư vấn học nghề, tư vấn việc l&agrave;m miễn ph&iacute; cho người học nghề; thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></span></div>
<div>
&nbsp;</div>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
 
 
  Giám đốc   Ông Nguyễn Văn Chậu   ĐTDĐ:           
  Phó Giám đốc   Ông Nguyễn Văn Nam   ĐTDĐ:
   Phó Giám đốc​   Ông Trần Minh Trung​​   ĐTDĐ:
6/3/2014 12:00 AMĐã ban hành
5. Xã Phú Thuận5. Xã Phú Thuận
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp&nbsp;Ph&uacute; Thạnh, x&atilde; Ph&uacute; Thuận, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 853110</span></p>

Diện tích: 756,41 ha

Dân số: 4726 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THUẬN

Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 853110

 

Bí thư Đảng : Đoàn Thị Diệu Hiền

Chủ tịch UBND: Nguyễn Hoàng Mơ

Chủ tịch HĐND: Võ Thị Hồng Nhung

​Phó Chủ tịch UBND: Tạ Kim Thượng

3/10/2014 12:00 AMĐã ban hành
9. Xã Vang Quới Đông9. Xã Vang Quới Đông
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N&nbsp;</span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp&nbsp;Vinh Trung, x&atilde; Vang Quới Đ&ocirc;ng, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 854106</span></p>

Diện tích: 996,02 ha

Dân số: 4801 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VANG QUỚI ĐÔNG

Địa chỉ: ấp Vinh Trung, xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 854106

 

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Bùi Thanh Hoàng

​Chủ tịch UBND: Võ Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Trung

4/17/2014 12:00 AMĐã ban hành
8, Xã Vang Quới Tây8, Xã Vang Quới Tây
<p>
<span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 205);">TRỤ SỞ&nbsp;ỦY BAN NH&Acirc;N D&Acirc;N </span></strong></span></span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Địa chỉ: ấp&nbsp;Vinh Hội, x&atilde; Vang Quới T&acirc;y, huyện B&igrave;nh Đại, tỉnh Bến Tre</span></p>
<p>
<span style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điện thoại: 0753 854109</span></p>

Diện tích: 1073 ha

Dân số: 6240 người

 

TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VANG QUỚI TÂY

Địa chỉ: ấp Vinh Hội, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 854109

 

Bí thư Đảng ủy: Trần Thanh Hùng

Chủ tịch HĐND: Đặng Văn Sáu

Chủ tịch UBND: Trần Thế Cường

​Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thanh Hải

3/15/2013 12:00 AMĐã ban hành
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Bình Đại | Điện thoại : 075.3851963 | Fax : 075.3851639